Jonsokfeiring i Nilstræet fredag 19.6

Bli med å feire Jonsok med naboane!

I år blir det ei tidleg jonsokfeiring på Nilstræet med grilling, leik og hygge. Får vi lov av brannvesenet tenner vi også opp bål. Ta med grillmat og bli med!

Jonsokbål

Me fyrer opp grillen kl 16, men held det gåande utover ettermiddagen og kvelden – kom når det passar! Bålet fyrer vi opp i 17.30-tida.

Smittevern tek me på alvor og vil ha følgjande tiltak:

– Me benkar deltakarane pr husstand, men sosialt skal det bli likevel
– Antibac er tilgjengelig ved grill
– Alle har med eigen grillmat, fat, glass og bestikk til grilling
– Me oppmodar om at dei som kan tek med eigen stol, så me veit at me har nok sitteplassar
– Me fører liste over alle som er med på arrangementet – det er plass til 50 personar
– Folk som har symptom på luftvegssjukdom held seg heime

Har de kvist, greinar eller uimpregnerte plankar, kan de deponere desse attmed fotballbana. Slik får vi meir føde til bålet.

Spørsmål kan rettast til styret på Facebook, på e-post styret@roysaleite.no eller mobil 976 82 499 (leiar Sindre Ramung).

Brunsnigleaksjon

Grendalaget på Røysaleite inviterer til nemaslugaksjon mot brunsniglar!

Vi får bryggemask fra Balder som vi bruker som åte. Grendalaget stiller med nemaslug som vi blandar i masket. Nemaslug inneheld ein naturlig nematode som tek livet av snigelen ved å hindre han i å ete. Nematoden blir spreia vidare ved at den daude snigelen blir spist av andre brunsniglar. Nemaslug er ufarleg for barn og andre dyr og er godkjent i økologisk landbruk.

For at aksjonen skal bli vellykka treng vi at mange bidreg. Møt opp på leikeplassen med ei bøtte eller to til åte og sprei dette i nabolaget.

Brunsigleaksjon

Vi kjem tilbake med dato og klokkeslett så snart vi veit når Nemaslug’en blir levert. Utlevering skjer på leikeplassen i Nilstræet.

Om du ikkje er heime under aksjonen, kan du ta kontakt med Mari Aune for å hente Nemaslug i Kolabakken. tlf 932 86 541.

Nytt grendalagsstyre

Styret i grendalaget har konstituert seg. Ny leiar (for 2020) er Sindre Børsheim Ramung.

Linn Sofie Stavn Ugulen er konstituert som nestleiar, Rune Røysum som kasserar og Mari Johansen Aune som skrivar for 2020. Ruthild Dale og Hilde Katrine Engeli er varaer.

Kontaktinfo til styret finst her

Protokoll frå årsmøtet i grendalaget 2020

Grendalaget hadde årsmøte i Henjahaugane barnehage måndag 24. februar.

Årsmøtet vedtok følgjande tiltak for 2020:

•Male og setje i stand dukkestova i Dalhjellevegen
•Felle grantrær i krysset under Elihaug (på vilkår av at ein får løyve frå naboane)
•Rydde fotballbana i Nilstræet og fikse dekket
•Redskapsskur med kodelås til utstyr i lavvoen
•Bensindreven grasklyppar til fellesareala
•Brunsnegle-aksjon 2.0 med bryggeri-mask

Og følgjande vedlikehaldstiltak:
•Impregnere duk, olje stokkar og vedlikehalde saumar på lavvoen
•Beising av leikeapparat og benkar

Tiltaka vil bli gjennomført med atterhald om dugnadsinnsats og budsjettdekning. I tillegg vil årsmøtet at styret tek initiativ til ein internasjonal fest i Nilstræet. Kan vere i samband med dugnad eller Jonsok-feiring.

Årsmøte i Røysaleite grendalag

Røysaleite grendalag kallar inn til årsmøte i Henjahaugane barnehage (Rosa avd. – første inngang) måndag 24. februar kl 20.

Saker:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar og skrivar
3.Årsmelding
4.Val
5.Rekneskap
6.Kontingent
7.Handlingsplan

Sakspapir blir lagt ut her etter kvart som dei er klare:

Henjahaugane barnehage

Viss nokon har saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no

Styret håpar å sjå mange på årsmøtet. Velkommen!

Utelunsj i lavvoen

18. januar samla fleire familiar seg i lavvoen i Nilstræet og spiste lunsj saman rundt bålpanna.

Her er nokre foto:

Pølser og pinnebrød på bålpanna
Obs! Grilling pågår
Hygge i teltet
Nicolay og Amalie

Vi minner om at lavvoen kan brukast av alle grendalagsmedlemmane. Den er utrusta med bålpanne, kaffekjele, suppegryte, steiketakke og grillrist. Om ein vil vere sikker på at lavvoen er ledig, kan ein sende ein e-post til styret@roysaleite.no og booke.

Historisk vandring på Henja

Røysaleite grendalag arrangerte historisk vandring på Henja i strålande haustsol. Meir enn 40 personar deltok.

Marit Anita Skrede frå Sogelaget tok oss med til gravhaugane på Henjahaugane og fortalde om alt frå gravskikkar, til økonomi og matkultur hos vikingane. Ingen tvil om at området har lang historie og at det har skjedd mykje spennade på Henja og Røysa opp igjennom!

Vidare blei det stopp i Henjatunet der Marit og Inga Halsnes serverte spennande ting frå historia på Henja akkompagnert av varm eplegløgg og lefse.

Arrangementet hadde fått kulturmidlar frå Leikanger kommune i høve avviklinga av kommunen. Takk til Leikanger kommune!

Oppsummering frå infomøte om kraft- og vassverkutbygginga

Tysdag 27. august hadde grendalaget møte med Sognekraft om utbygginga av kraftverk og nytt vassverk i Henjadalen.

Anleggsarbeidet i Henjadalen vil pågå i 2-3 års tid. LNS er hyra inn av Sognekraft som entreprenør. Dei har starta med grunnarbeid på bekkeinntak, ledemurer for vatn ved inntaka og plattform for tverrslag i Henjadalen.

Hausten 2019 skal det vidare monterast kar for nye bruer ved Flya. Til dette arbeidet blir det brukt gravemaskiner som alt er på plass i Henjadalen og forsyningar frå helikopter. Det vil i tillegg bli sporadisk køyring inn dalen, seier Sognekraft, m.a. for å få inn forsyning av betong og ein borerigg. Det er i første omgang relativt få maskiner som vil vere i arbeid framme i dalen.

Etter kvart vil skogsentreprenør bli involvert i uttransportering av tømmer langs vegtraseen. Dette vil primært skje vinteren 2019-20. Uttaket har eit avgrensa omfang då traseen er berekna til ca 8 m breidde.

Vidare skal det leggjast 7,5 km vassleidning frå dagens inntak og fram til Traståna, samt ny veg oppå denne. Dette vil skje frå februar-mars 2020 og utover. Også vegen fram til dagens inntak vil bli rusta opp til å kunne tåle større køyretøy. Det vil bli etablert ein base for anlegget nederst i dalen, ved enden av Kolabakken. Her vil det vere brakkar.

Det aller meste av lausmassar til den nye vegen blir frakta inn i dalen gjennom tverrslaget frå Huksdalen, og skal såleis ikkje transporterast innover Henjadalen, seier Sognekraft. Massene vil bli knust i et knuseverk som vil stå ved tverrslaget nokså langt framme i dalen. Til transport av masser vil det vere behov for å køyre inn dumparar. Maskinene som skal byggje vassledning og veg vil starte fremst i dalen og bevege seg nedover. Om vinteren vil maskinene bli trekt lengre ned i dalen.

Trastadalsdammen innerst i Henjadalen skal rustast opp, men det vil ikkje bli bygd veg frå Traståna og opp til dammen. Dammen blir sikra med ny mur, mens fasaden med naturstein blir bevart som før. Dammen skal kunne tappast ned med 1 L pr døgn om det skulle oppstå krisesituasjon.

Når det gjeld landskapsinngrep, vil det ikkje vere nokon tipp i Henjadalen. Steinblokkar som blir fjerna, vil bli brukt til å plastre skuldra på nedsida av vegen med.

Bruken av vegen forbi dagens bom er styrt av kommunen og grunneigarane. Vegen vil ikkje vere open for ålmenta og i utgangspunktet ikkje bli brøyta.

Når det gjeld HMS seier Sognekraft at dei og entreprenøren LNS ønskjer å fokusere på tryggleik og førebyggje ulykker. Td. ønskjer dei å prøve å køyre i periodar med lite mjuke trafikkantar langs vegen. Dei oppmodar elles foreldre om å snakke med barna sine om trafikktryggleik og synlegheit langs vegen. Grendalaget har signalisert at det kan vere naudsynt å opprette dialog med barneskulen om trygg skuleveg i anleggsperioden.

Frå 2021 skal inntaka i Henjadalen vere i produksjon og anleggsarbeidet vil avsluttast.

Internt infomøte om utbygginga i Henjadalen

Sognekraft og Leikanger kommune inviterer grendalagets medlemmar til informasjonsmøte om arbeida med kraft- og vassverk i Henjadalen.

Representantar frå kommunen og Sognekraft vil vere tilstades for å informere om utbygginga og svare på spørsmål.

Møtet er 27.8 kl 17 i Tingsalen på Tinghuset.

Vassledning i Henjadalen