Historisk vandring på Henja

Røysaleite grendalag arrangerte historisk vandring på Henja i strålande haustsol. Meir enn 40 personar deltok.

Marit Anita Skrede frå Sogelaget tok oss med til gravhaugane på Henjahaugane og fortalde om alt frå gravskikkar, til økonomi og matkultur hos vikingane. Ingen tvil om at området har lang historie og at det har skjedd mykje spennade på Henja og Røysa opp igjennom!

Vidare blei det stopp i Henjatunet der Marit og Inga Halsnes serverte spennande ting frå historia på Henja akkompagnert av varm eplegløgg og lefse.

Arrangementet hadde fått kulturmidlar frå Leikanger kommune i høve avviklinga av kommunen. Takk til Leikanger kommune!

Oppsummering frå infomøte om kraft- og vassverkutbygginga

Tysdag 27. august hadde grendalaget møte med Sognekraft om utbygginga av kraftverk og nytt vassverk i Henjadalen.

Anleggsarbeidet i Henjadalen vil pågå i 2-3 års tid. LNS er hyra inn av Sognekraft som entreprenør. Dei har starta med grunnarbeid på bekkeinntak, ledemurer for vatn ved inntaka og plattform for tverrslag i Henjadalen.

Hausten 2019 skal det vidare monterast kar for nye bruer ved Flya. Til dette arbeidet blir det brukt gravemaskiner som alt er på plass i Henjadalen og forsyningar frå helikopter. Det vil i tillegg bli sporadisk køyring inn dalen, seier Sognekraft, m.a. for å få inn forsyning av betong og ein borerigg. Det er i første omgang relativt få maskiner som vil vere i arbeid framme i dalen.

Etter kvart vil skogsentreprenør bli involvert i uttransportering av tømmer langs vegtraseen. Dette vil primært skje vinteren 2019-20. Uttaket har eit avgrensa omfang då traseen er berekna til ca 8 m breidde.

Vidare skal det leggjast 7,5 km vassleidning frå dagens inntak og fram til Traståna, samt ny veg oppå denne. Dette vil skje frå februar-mars 2020 og utover. Også vegen fram til dagens inntak vil bli rusta opp til å kunne tåle større køyretøy. Det vil bli etablert ein base for anlegget nederst i dalen, ved enden av Kolabakken. Her vil det vere brakkar.

Det aller meste av lausmassar til den nye vegen blir frakta inn i dalen gjennom tverrslaget frå Huksdalen, og skal såleis ikkje transporterast innover Henjadalen, seier Sognekraft. Massene vil bli knust i et knuseverk som vil stå ved tverrslaget nokså langt framme i dalen. Til transport av masser vil det vere behov for å køyre inn dumparar. Maskinene som skal byggje vassledning og veg vil starte fremst i dalen og bevege seg nedover. Om vinteren vil maskinene bli trekt lengre ned i dalen.

Trastadalsdammen innerst i Henjadalen skal rustast opp, men det vil ikkje bli bygd veg frå Traståna og opp til dammen. Dammen blir sikra med ny mur, mens fasaden med naturstein blir bevart som før. Dammen skal kunne tappast ned med 1 L pr døgn om det skulle oppstå krisesituasjon.

Når det gjeld landskapsinngrep, vil det ikkje vere nokon tipp i Henjadalen. Steinblokkar som blir fjerna, vil bli brukt til å plastre skuldra på nedsida av vegen med.

Bruken av vegen forbi dagens bom er styrt av kommunen og grunneigarane. Vegen vil ikkje vere open for ålmenta og i utgangspunktet ikkje bli brøyta.

Når det gjeld HMS seier Sognekraft at dei og entreprenøren LNS ønskjer å fokusere på tryggleik og førebyggje ulykker. Td. ønskjer dei å prøve å køyre i periodar med lite mjuke trafikkantar langs vegen. Dei oppmodar elles foreldre om å snakke med barna sine om trafikktryggleik og synlegheit langs vegen. Grendalaget har signalisert at det kan vere naudsynt å opprette dialog med barneskulen om trygg skuleveg i anleggsperioden.

Frå 2021 skal inntaka i Henjadalen vere i produksjon og anleggsarbeidet vil avsluttast.

Internt infomøte om utbygginga i Henjadalen

Sognekraft og Leikanger kommune inviterer grendalagets medlemmar til informasjonsmøte om arbeida med kraft- og vassverk i Henjadalen.

Representantar frå kommunen og Sognekraft vil vere tilstades for å informere om utbygginga og svare på spørsmål.

Møtet er 27.8 kl 17 i Tingsalen på Tinghuset.

Vassledning i Henjadalen

Jonsokfeiring på Røysaleite 23.6


Bli med å feire Jonsok med naboane! Feiringa finn stad søndag 23. juni kl 17 i Nilstræet

Som tidlegare år samlast vi til grilling, leik og hygge. Ta med grillmat og bli med!

Har de kvist, greinar eller uimpregnerte plankar, kan de deponere desse attmed fotballbana. Slik får vi meir føde til bålet.

Spørsmål kan rettast til styret (styret@roysaleite.no; mobil 932 86 541– leiar, Mari Aune).

Oppstart utbygging i Henjadalen

På grendalagsårsmøtet 27. februar kom Elisabeth Sveen Eikenes frå Leikanger kommune og orienterte om utbygginga i Henjadalen i samband med etablering av Leikanger kraftverk og nytt vassverk. Her deler vi notat frå Elisabeth si orientering.

Første byggjesteg vil omfatte forsterking av bruer ved Flya. Dette arbeidet truleg startar hausten 2019. Detaljane er ikkje på plass og kommunen vil vite meir i sommar og kan informere meir då.

Provisorisk vassforsyning frå Lundene vil bli anlagt over skulen sitt område, Kolabakken og opp til dagens reinseanlegg. Utbyggjar prøver å unngå anleggsverksemd i skulen si opningstid. Den provisoriske vassleidninga skal vekk når nytt drikkevassanlegg ved Traståna er i drift.

Etter kvart blir det anlagt vassleidning og ny veg opp dalen. Den nye vegen vil ha betre standard enn dagens. Maskinene som skal byggje vegen vil ha tilkomst langs dagens veg inn Henjadalen. Det blir truleg restriksjonar på ferdsel i Henjadalen i anleggsperioden, men det vil komme meir informasjon om dette etter kvart.

Grendalaget har signalisert overfor kommunen at vi ønskjer vidare dialog med dei og med utbyggjar. Vi vil dele all informasjon vi mottek frå desse aktørane fortløpande.

Årsmelding 2018

Styret

Styret har i perioden bestått av:

Styreleiar: Mari Johansen Aune

Kasserar: Rune Røysum

Styremedlem: Sindre Ramung

Vara: Stian Bøyum

Vara: Ruthild Dale

Styret har hatt 2 styremøter i løpet av året, eit i mars og eit i september. Referat frå møta er lagt ut på nettsida www.roysaleite.no og på Facebook-sida (Røysaleite grendalag) etter kvart møte.

Medlemstal

Grendalaget har 40 husstander som medlemmar, dvs. meir enn halvparten av alle husstander i området til grendalaget.

Aktivitet

Årsmøte i Røysaleite grendalag vart holdt i Henjahaugane barnehage 28.02.2018.

Grendalaget arrangerte dugnad på leikeplassen i Nilstræet den 21. mai 2018. På dugnaden vart det montert ny sklie, det vart bygd benkar av paller til lavvoen og fellesområda vart rydda for kvist og kratt. På leikeplassen i Dalhjellevegen vart det sett opp nye husker og eit nytt vippedyr. Grendalaget fekk og sett på plass eit nytt benkebord på leikeplassen i Nilstræet, som var ei gåve frå Hilde Katrine Engeli og Tone Sætrenes Hellebust. I tillegg til dugnad var det sosialt samvær med steiking av sveler og nysteikte bollar.

Grendalaget vil nytte høvet til å takke alle som har vore med på dugnad og som på anna vis har bidrege til dei fine fellesareala våre i 2018!

Grendalaget arrangerte Jonsokbål for store og små i nabolaget på leikeplassen i Nilstræet den 24. Juni.

I oktober arrangerte grendalaget samling for nabolaget i lavvoen på leikeplassen med steiking av hellekaker på bålpanna. Ei triveleg samling med rundt 20 frammøtte!

Leikeplassane i grendalaget er til glede for mange i nabolaget. Lavvoen i Nilstræet vert mellom anna også nytta av både speidaren og Henjahaugane barnehage med jamne mellomrom. Grendalaget organiserer gratis utlån av bålpanne til bruk i lavvoen.

På årsmøtet fatta grendalaget vedtak om å sende innspel til kommunen med ønske om endring av utnyttingsgraden i reguleringsplanen for Røysaleite frå 0,15 til 0,30. I tråd med dette vart skriftleg innspel sendt til kommunen og innspelet er tatt til følge i kommunen sitt framlegg til ny kommuneplan. Informasjon

Informasjon

Grendalaget har i perioden nytta nettsida www.roysaleite.no på Facebook som informasjonskanalar. I tillegg er informasjon om årsmøte spreidd på papir i postkasser.

Grasrotmidlar

Røysaleite grendalag er mottakar av grasrotmidlar. For dei som har lyst å støtte oss litt ekstra, kan ein enkelt registrere seg som givar ved å sende SMS <Grasrotandelen 918349669> til 2020. Takk for støtta til givarane våre!

Jonsokfeiring

Bli med å feire Jonsok med naboane! Som i fjor tenner vi opp bål på fotballbana i Nilstræet og samlast til grilling, leik og hygge. Arrangementet passar like bra for store som for små. Ta med grillmat og bli med!

Tid: Laurdag 24. juni kl 17.00

Stad: Nilstræet

Vi ber alle som har kvist, greinar eller uimpregnerte plankar og som ikkje ønskjer å køyre desse heilt til Kvålen om å deponere attmed fotballbana. Slik får vi meir føde til bålet.

Jonsokbål
Jonsokbål

Meir pengar til grendalaget – Sparebankstiftinga blar opp!

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane løyver 40.000 kr til grendalaget for å skape gode møteplassar i nabolaget vårt. Tusen takk til stiftinga for den fine gåva!

Søndag kom nyhenda om at grendalaget får 30.000 kr til opprusting av leikeplassane med nye apparat.

Med desse tilskota blir det nye leikeapparat og benkar i Dalhjellevegen og Nilstræet og lavvo med grue i Nilstræet.

Sparabankstiftinga logo
Sparabankstiftinga Sogn og Fjordane gir pengar til grendalaget