Oppstart utbygging i Henjadalen

På grendalagsårsmøtet 27. februar kom Elisabeth Sveen Eikenes frå Leikanger kommune og orienterte om utbygginga i Henjadalen i samband med etablering av Leikanger kraftverk og nytt vassverk. Her deler vi notat frå Elisabeth si orientering.

Første byggjesteg vil omfatte forsterking av bruer ved Flya. Dette arbeidet truleg startar hausten 2019. Detaljane er ikkje på plass og kommunen vil vite meir i sommar og kan informere meir då.

Provisorisk vassforsyning frå Lundene vil bli anlagt over skulen sitt område, Kolabakken og opp til dagens reinseanlegg. Utbyggjar prøver å unngå anleggsverksemd i skulen si opningstid. Den provisoriske vassleidninga skal vekk når nytt drikkevassanlegg ved Traståna er i drift.

Etter kvart blir det anlagt vassleidning og ny veg opp dalen. Den nye vegen vil ha betre standard enn dagens. Maskinene som skal byggje vegen vil ha tilkomst langs dagens veg inn Henjadalen. Det blir truleg restriksjonar på ferdsel i Henjadalen i anleggsperioden, men det vil komme meir informasjon om dette etter kvart.

Grendalaget har signalisert overfor kommunen at vi ønskjer vidare dialog med dei og med utbyggjar. Vi vil dele all informasjon vi mottek frå desse aktørane fortløpande.

Årsmelding 2018

Styret

Styret har i perioden bestått av:

Styreleiar: Mari Johansen Aune

Kasserar: Rune Røysum

Styremedlem: Sindre Ramung

Vara: Stian Bøyum

Vara: Ruthild Dale

Styret har hatt 2 styremøter i løpet av året, eit i mars og eit i september. Referat frå møta er lagt ut på nettsida www.roysaleite.no og på Facebook-sida (Røysaleite grendalag) etter kvart møte.

Medlemstal

Grendalaget har 40 husstander som medlemmar, dvs. meir enn halvparten av alle husstander i området til grendalaget.

Aktivitet

Årsmøte i Røysaleite grendalag vart holdt i Henjahaugane barnehage 28.02.2018.

Grendalaget arrangerte dugnad på leikeplassen i Nilstræet den 21. mai 2018. På dugnaden vart det montert ny sklie, det vart bygd benkar av paller til lavvoen og fellesområda vart rydda for kvist og kratt. På leikeplassen i Dalhjellevegen vart det sett opp nye husker og eit nytt vippedyr. Grendalaget fekk og sett på plass eit nytt benkebord på leikeplassen i Nilstræet, som var ei gåve frå Hilde Katrine Engeli og Tone Sætrenes Hellebust. I tillegg til dugnad var det sosialt samvær med steiking av sveler og nysteikte bollar.

Grendalaget vil nytte høvet til å takke alle som har vore med på dugnad og som på anna vis har bidrege til dei fine fellesareala våre i 2018!

Grendalaget arrangerte Jonsokbål for store og små i nabolaget på leikeplassen i Nilstræet den 24. Juni.

I oktober arrangerte grendalaget samling for nabolaget i lavvoen på leikeplassen med steiking av hellekaker på bålpanna. Ei triveleg samling med rundt 20 frammøtte!

Leikeplassane i grendalaget er til glede for mange i nabolaget. Lavvoen i Nilstræet vert mellom anna også nytta av både speidaren og Henjahaugane barnehage med jamne mellomrom. Grendalaget organiserer gratis utlån av bålpanne til bruk i lavvoen.

På årsmøtet fatta grendalaget vedtak om å sende innspel til kommunen med ønske om endring av utnyttingsgraden i reguleringsplanen for Røysaleite frå 0,15 til 0,30. I tråd med dette vart skriftleg innspel sendt til kommunen og innspelet er tatt til følge i kommunen sitt framlegg til ny kommuneplan. Informasjon

Informasjon

Grendalaget har i perioden nytta nettsida www.roysaleite.no på Facebook som informasjonskanalar. I tillegg er informasjon om årsmøte spreidd på papir i postkasser.

Grasrotmidlar

Røysaleite grendalag er mottakar av grasrotmidlar. For dei som har lyst å støtte oss litt ekstra, kan ein enkelt registrere seg som givar ved å sende SMS <Grasrotandelen 918349669> til 2020. Takk for støtta til givarane våre!

Årsmøte i Røysaleite grendalag 27. februar

Røysaleite grendalag inviterer medlemmane våre til årsmøte onsdag 27. februar kl 20 i Henjahaugane barnehage.

Sakliste:

Vinteridyll på Røysaleite
Vinteridyll på Røysaleite

1.Godkjenning av innkalling

2.Val av ordstyrar og referent

3.Årsmelding

Årsmelding 2018

4.Rekneskap

5.Kontingent

6.Val

7.Tiltaksplan

8.Ymse

Før me startar på sakene vil ein representant frå kommunen informere om utbygginga i Henjadalen og svare på spørsmål.

Andre saker kan meldast til styret@roysaleite.no innan onsdag 20.2. Sakspapir blir publiserte fortløpande på denne nettsida.   

Spørsmål kan rettast til leiar Mari Aune (mobil 932 86 541).

Utnyttingsgraden på Røysaleite auka til 0,30

Vi vedtok på årsmøtet 2018 at vi ønska å be kommunen om å auke utnyttingsgraden innanfor planområdet Røysaleite frå 0,15 til 0,30. Dette var argumentasjonen vår:

Utnyttingsgrad i reguleringsplanen er maksimum 0,15. Denne utnyttingsgraden er låg samanlikna
med andre samanliknbare reguleringsplanar i Leikanger, til dømes reguleringsplan for Monken
(1989) som er på 0,30 og Bustadfeltet Dalen 2 (endring 1985) der U= 0,25. Bustadområdet
Røysaleite er utbygd som einebustadområde, i stor grad utan garasjar i første omgang. Ein del av
tomtene er i dag utbygd slik at bustadhus åleine, eller bustad saman med garasje eller uthus
utgjer om lag, eller meir enn, maksimal utnyttingsgrad. Dette gjer at tomteeigarar som ønskjer
betre utnytting av tomta, til dømes for å gjennomføre mindre tiltak som uthus eller garasje har
vanskelig for å gjere dette innanfor gjeldande reguleringsplan, utan å få dispensasjon frå plan for å
realisere byggeplanen. Prosessen for å søke dispensasjon er kostbar og tidkrevjande for
grunneigaren, samstundes som det er ressurskrevjande for kommunen å handsame sakene.
Sommaren 2017 vart plan og bygningslova endra for å forenkle sakshandsaminga knytt til enkle
byggetiltak, som garasjar og uthus, ved at enkle tiltak under visse føresetnader vart unntatt frå
søknadsplikt etter plan og bygningsloven. Å legge til rette for enklare sakshandsaming av slike
tiltak er slik i tråd med nasjonale føringar.

27. september blei ny arealplan for Leikanger kommune vedteken. Arealplanen gjeld foran reguleringsplanen der det er motstrid. I ny arealplan er utnyttingsgraden auka til 0,30, i tråd med grendalaget sitt årsmøtevedtak. Vi syns det er flott at kommunen har vedteke denne endringa!