Høyringsuttaler om frivilligpolitisk plattform og retningslinjer for kulturmidlar

Sogndal kommune har lagt ut framlegg til ny frivilligpolitisk plattform og retningslinjer for kulturmidlar på høyring:

  1. Frivilligpolitisk plattform (sogndal.kommune.no)
  2. Retningslinjer for kulturmidlar («)

Røysaleite grendalag ved styret er positive til plattforma og retningslinjene og har levert følgjande uttaler til kommunen:

1,Til plattforma:

Me i Røysaleite grendalag er glade for at kommunen lagar ei frivilligpolitisk plattform. Måla for samarbeidet med lag og organisasjonar i plattforma er gode. Velforeiningar og grendalag gjer ein viktig jobb med å halde fellesareal og leikeplassar i kommunen attraktive og trygge. Gjennom innsatsen vår legg me til rette for leik, aktivitet og fellesskap i nærmiljøet. Me saknar ei formulering om at kommunen vil samarbeide med grendalag og velforeiningar om drift og utvikling av fellesareal, leikeplassar og nærmiljø generelt. I Tiltaksplan for perioden 2021 – 2023 bør det komme eit tiltak som opnar for at kommunen kan stille maskinhjelp, personell eller materiell (td. sandkassesand) til disposisjon i samband med opprusting, vedlikehaldsprosjekt eller ordinær drift på fellesområde forvalta av grendalag/velforeiningar. Utover dette stiller me oss positive i tiltaksplanen.

2.Til retningslinjene:

Me i Røysaleite grendalag støttar framlegget til retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. Me er opptekne av at det innanfor tilskotskategori 1 – Aktivitetstilbod for barn og unge og innanfor kategori 2 – Tilskot til allment kulturarbeid skal vere mogleg å tildele kulturmidlar til grendalag og velforeiningar som ønskjer å ruste opp fellesareal og leikeplassar, eller som vil setje i verk prosjekt som skapar aktivitet og fellesskap i nærmiljøet. For øvrig meiner me at retningslinjene gir gode føringar for tildeling av kulturmidlar i kommunen.