Årsmøtet 2021

For første gong blei årsmøtet halde digitalt. 9 røysaleitingar deltok på møtet frå kvar sine maskiner. Fleire saker vart handsama, mellom anna handlingsplan for 2021:

Handlingsplan 2021:

  • Ballplass – årsmøtet ønskjer å ruste opp dekket, skal vere enkelt å vedlikehalde. Halde konstruksjonen på eit minimum, og vurdere heller ballnett på sikt. Må vere mogleg med alternativ bruk.
  • Leggje til rette for vekst av eng på områder vi ikkje treng å nytte til anna.
  • Brunsnegleaksjon 2.0 – prøver igjen i år. Var problem med leveransar i fjor. Viktig med låg terskel, få mange med.
  • Forslag om spleiselag for kommunen – grendalaget betalar lykt, kabling, etc. og kommunen står for straum og forskriftsmessig oppsett. Vurdere eventuell plassering. Avvente svar frå kommunen.
  • Opprusting leikeplassar Stytti og Nilstræet. Rydde vegetasjon.
  • Leggje til rette for eldre ungar – laftestokkar, byggjesett eller liknande. Elles vere ope for at ungane kan vere kreative, lage hytter og liknande.
  • Landskapspleie og rydding på fellesareal.

Tiltak på handlingsplanen er med atterhald om dugnadsinnsats og budsjettdekning.