Årsmøte 2022 gjennomført

Det blei digitalt årsmøte i grendalaget i åra. Her kjem nokre høgdepunkt frå møtet.

Linn Sofie S. Ugulen
Linn Sofie Ugulen

Sitjande grendalagsleiar, Linn Sofie S. Ugulen, blei attvald for to nye år.

Styremedlem Mari J. Aune blei også attvald for nye to år.

I tillegg blei følgjande varaer til styret valde: Ruthild Dale, Hilde Katrine Engeli og Espen Sæterbø. Årsmøtet utvida varalista med ein vara til, for å sikre eit godt og operativt styre.

I 2022 ønskjer årsmøtet at grendalaget prioriterer desse tiltaka og aktivitetane:

  • Maling og vedlikehaldsarbeid på dokkestova i Nilstræet
  • Brunsnegleaksjonen del 2
  • Undersøke moglegheitene for lykter på leikeplassane i Dalhjellevegen og Nilstræet. Innkjøp viss tekniske og økonomiske vilkår verkar OK
  • Setje opp ballfangar bak det nye målet på ballbana
  • Dugnad m/vedlikehald og rydding av vegetasjon
  • Vurdere å stå for Open hall
  • Utvide laftesett og olje delane, bygge kasser til oppbevaring
  • Planlegge for opprusting av lavvoen
  • Arrangement og aktivitetar som engasjerer fleire på Røysaleite
Aksjon mot snigler

Kontingentsatsen for 2022 ligg fast på kr 200, slik han har gjort i fleire år.

Heile protokollen frå årsmøtet finn du her.

Digitalt årsmøte i Røysaleite grendalag 2022

Røysaleite grendalag kallar inn til digitalt årsmøte i grendalaget måndag 17.1 kl 20.30-21.30.

Soloppgang over Kleppavegen
Soloppgang over Kleppavegen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og skrivar

3. Årsmelding

4. Val

5. Rekneskap 2021

6. Kontingent

7. Handlingsplan 2022

Viss nokon saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no innan tysdag 11.1.

Lenke til det digitale årsmøtet (Microsoft Teams – opnast i nettlesar). For dei som har og vil bruke Teams-appen, bruk denne lenka.

Sakspapir og praktisk informasjon om møtet blir posta her i god tid i forkant av møtet.

Styret håpar å at mange ønskjer å delta på det digitale årsmøtet. Velkommen!

Treng du hjelp med å logge deg på møtet, ring Sindre på 976 82 499.

Digitalt årsmøte måndag 1.3

Røysaleite grendalag kallar inn til digitalt årsmøte i grendalaget måndag 1.3 kl 20.30-21.30.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Årsmelding
4. Val (innstilling kjem)

Viss nokon saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no innan fredag 26.2.

Lenke til det digitale årsmøtet (Microsoft Teams – opnast i nettlesar). For dei som har og vil bruke Teams-appen, bruk denne lenka.

Sakspapir og praktisk informasjon om møtet blir posta her i god tid i forvegen.

Styret håpar å at mange ønskjer å delta på det digitale årsmøtet. Velkommen!

Protokoll frå årsmøtet i grendalaget 2020

Grendalaget hadde årsmøte i Henjahaugane barnehage måndag 24. februar.

Årsmøtet vedtok følgjande tiltak for 2020:

•Male og setje i stand dukkestova i Dalhjellevegen
•Felle grantrær i krysset under Elihaug (på vilkår av at ein får løyve frå naboane)
•Rydde fotballbana i Nilstræet og fikse dekket
•Redskapsskur med kodelås til utstyr i lavvoen
•Bensindreven grasklyppar til fellesareala
•Brunsnegle-aksjon 2.0 med bryggeri-mask

Og følgjande vedlikehaldstiltak:
•Impregnere duk, olje stokkar og vedlikehalde saumar på lavvoen
•Beising av leikeapparat og benkar

Tiltaka vil bli gjennomført med atterhald om dugnadsinnsats og budsjettdekning. I tillegg vil årsmøtet at styret tek initiativ til ein internasjonal fest i Nilstræet. Kan vere i samband med dugnad eller Jonsok-feiring.

Årsmøte i Røysaleite grendalag

Røysaleite grendalag kallar inn til årsmøte i Henjahaugane barnehage (Rosa avd. – første inngang) måndag 24. februar kl 20.

Saker:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar og skrivar
3.Årsmelding
4.Val
5.Rekneskap
6.Kontingent
7.Handlingsplan

Sakspapir blir lagt ut her etter kvart som dei er klare:

Henjahaugane barnehage

Viss nokon har saker dei vil ha handsama eller tiltak dei ønskjer grendalaget skal prioritere det neste året, må dei gjerne sende innspel til styret@roysaleite.no

Styret håpar å sjå mange på årsmøtet. Velkommen!

Oppsummering frå infomøte om kraft- og vassverkutbygginga

Tysdag 27. august hadde grendalaget møte med Sognekraft om utbygginga av kraftverk og nytt vassverk i Henjadalen.

Anleggsarbeidet i Henjadalen vil pågå i 2-3 års tid. LNS er hyra inn av Sognekraft som entreprenør. Dei har starta med grunnarbeid på bekkeinntak, ledemurer for vatn ved inntaka og plattform for tverrslag i Henjadalen.

Hausten 2019 skal det vidare monterast kar for nye bruer ved Flya. Til dette arbeidet blir det brukt gravemaskiner som alt er på plass i Henjadalen og forsyningar frå helikopter. Det vil i tillegg bli sporadisk køyring inn dalen, seier Sognekraft, m.a. for å få inn forsyning av betong og ein borerigg. Det er i første omgang relativt få maskiner som vil vere i arbeid framme i dalen.

Etter kvart vil skogsentreprenør bli involvert i uttransportering av tømmer langs vegtraseen. Dette vil primært skje vinteren 2019-20. Uttaket har eit avgrensa omfang då traseen er berekna til ca 8 m breidde.

Vidare skal det leggjast 7,5 km vassleidning frå dagens inntak og fram til Traståna, samt ny veg oppå denne. Dette vil skje frå februar-mars 2020 og utover. Også vegen fram til dagens inntak vil bli rusta opp til å kunne tåle større køyretøy. Det vil bli etablert ein base for anlegget nederst i dalen, ved enden av Kolabakken. Her vil det vere brakkar.

Det aller meste av lausmassar til den nye vegen blir frakta inn i dalen gjennom tverrslaget frå Huksdalen, og skal såleis ikkje transporterast innover Henjadalen, seier Sognekraft. Massene vil bli knust i et knuseverk som vil stå ved tverrslaget nokså langt framme i dalen. Til transport av masser vil det vere behov for å køyre inn dumparar. Maskinene som skal byggje vassledning og veg vil starte fremst i dalen og bevege seg nedover. Om vinteren vil maskinene bli trekt lengre ned i dalen.

Trastadalsdammen innerst i Henjadalen skal rustast opp, men det vil ikkje bli bygd veg frå Traståna og opp til dammen. Dammen blir sikra med ny mur, mens fasaden med naturstein blir bevart som før. Dammen skal kunne tappast ned med 1 L pr døgn om det skulle oppstå krisesituasjon.

Når det gjeld landskapsinngrep, vil det ikkje vere nokon tipp i Henjadalen. Steinblokkar som blir fjerna, vil bli brukt til å plastre skuldra på nedsida av vegen med.

Bruken av vegen forbi dagens bom er styrt av kommunen og grunneigarane. Vegen vil ikkje vere open for ålmenta og i utgangspunktet ikkje bli brøyta.

Når det gjeld HMS seier Sognekraft at dei og entreprenøren LNS ønskjer å fokusere på tryggleik og førebyggje ulykker. Td. ønskjer dei å prøve å køyre i periodar med lite mjuke trafikkantar langs vegen. Dei oppmodar elles foreldre om å snakke med barna sine om trafikktryggleik og synlegheit langs vegen. Grendalaget har signalisert at det kan vere naudsynt å opprette dialog med barneskulen om trygg skuleveg i anleggsperioden.

Frå 2021 skal inntaka i Henjadalen vere i produksjon og anleggsarbeidet vil avsluttast.